Laxfiskaren

Laxfiskaren

Om den här sidan!

Laxfiskaren berättar fiskehistorier och ibland finns det sanning bakom dem.

laxen@laxfiskaren.se

Men Nissan då

Sur gubbeSkapad av Kenneth tor, februari 07, 2013 14:59:09

Den som letar efter fel skall finna något att anmärka på till och med i paradiset – men Nissan då

I Laholm pågår en diskussion om att bygga ett omlöp kring kraftstationen i Laholm vilket jag stöder till fullo - men som jag många gånger sagt skall det till fria vandringsvägar måste det även till lekområden uppströms kraftstationen – med andra ord fria vandringsvägar vid övriga stationer samt ett sätt att säkerställa Smoltens väg ut till havet. Laxen i Lagan gick historiskt som längst upp till Kassefors och där var det stopp. Nedströms kassefors var just laxens lekområde i Lagan dessa lekområden är i dag förstörda genom dagens kraftstation.

Ja anser att man måste tänka till – ta fram ett riktigt genomarbetat projekt för Lagan – fria vandringsvägar till de områden som laxen tidigare kom till, lämpliga lekområden skall pressenteras samt ett förslag på att säkerställa att all fisks väg nedströms kraftstationerna. Men utöver detta även att det byggs fria vandringsvägar på alla övriga kraftstationer i Lagan ty allt är inte enbart lax det finns öring, gädda, ål, mört mm . I Lagan fans så sent som på femtiotalet även harr som är minst lika viktig som laxen och som behöver dessa fria vandringsvägar. När detta projekt förslag är framtaget är jag den förste att ställa upp och argumentera, kämpa.

Men och åter men. I Lagan finns ett fungerande laxfiske – troligen ett av Sveriges bästa med avseende på återfångster på utsatt fisk – troligen ligger en stor del av kritiken från en del att det helt enkelt är för mycket fisk. Fisk som på hösten fiskas på – lekfärgad och mycket fel krokad fisk. En del av dessa laxar har även oturen att ibland stängas in på ett dåligt byggt spillvatten fåra – med följd att alla kan se döda fiska vid dessa tillfällen. Med andra ord i Lagan ser alla fisk i olika stadier - fångade som döda.

Men Nissan då -2 mil norr om Lagan rinner Nissan där man även sätter ut lax smolt men där återfångsten är minst sagt bedrövlig 0,3%. När det gäller Nissan hörs inga klagomål mer än att det är dåligt med fiskeplatser, saknar bryggor mm. De som ställer frågan varför Nissans fiske är så dåligt ger oftast samtidigt sitt svar att smolten som sätts ut är för präglad av Lagan - där den föds upp så att den helt enkelt återvänder till sin födelse älv Lagan. Andra skyller på dåliga laxttrappor och avsaknad av smolt ledare så att smolten kan återvända till havet. När det gäller Lagan var Länsstyrelsen och fiskekonsulenten snabbt med i den klagades skara men när det gäller Nissan så hörs inte ens en viskning från nämnda fiskekonsulent.

Det hör till saken att i Nissan finns ett antal lekbäckar och ett biflöde – Sennan ån – alltså borde förutsättningarna i Nissan vara mycket goda – men framför enklare att åtgärda problemen än Lagan.

Men och åter Men - Förutom att fisket är otroligt dåligt och intresset från myndigheterna är mer än bristfällig så förekommer nu även ett nytt hot mot lekbäckarna som förekommer i Nissans vattensysten – vindkraftsutbyggnad.

Första gången vindkraftsplanerna var på tapeten 2011 hade man från Halmstad Kommuns kommunekolog och Länsstyrelsen i Halland helt enkelt glömt att dessa värdefulla lekbäckar kalkades vart år och att denna kalkning inte kunde fortsätta vid en eventuell vindkraftsutbyggnad. Efter att sportfiskeklubben laxen och några andra organisationer protesterade stoppades dessa planer vid detta tillfälle.

Men - Nu är man på gång med ett nytt förslag att bygga vindkraft i området. Denna gång har man minskat antalet verk och även tagit med dessa lekbäcka i exploatörens MKB där man sägs att det nu är möjligt att helikopter kalka men till en fördyrad kostnad men till ett minsta avstånd på respektive verk av 300 meter vilket i sig låter förhoppningsgivande för de värdefulla lekområdena för Nissans lax och öring - om inte det vore just för dessa fördyrande kostnader.

Även med en helikopterkalkning kommer ändå nästan 14 000 m2 meter mark (1000 m2 på respektive verk) som dessa 14 verken står på inte att kunna kalkas vilket är helt oacceptabelt för områdets natur och öringens och laxens lekbäckar. På denna stora yta måste all kalkning även i framtiden ske men här med spridning från marken till mycket stora kostnader.

Vi vet i dag att staten minskar just på kalkningsbidragen i Sverige vilket gör att extra kostnader för helikopterkalning och spridning på marken kommer att få stora konsekvenser för kalkningsverksamheten i området och/eller att denna extra kostnad måste tas från andra projekt och således kommer att påverkas även dessa kalkningsprojekt negativt.

Naturligtvis har Sportfiskeklubben Laxen åter skrivit till Halmstad Kommun och hemställer att Kommun skall utnyttja sin vetorätten och stoppar den planerade vindkraftsplanerna i sin helhet eller att Halmstad kommun ställer bindande villkorade krav för att vindkraftparken överhuvud skall få byggas - att vindkrafts entreprenören tar på sig alla framtida kostnader för all kalkning av området till dagens nivå – både dagens kalkningskostnader som de extra kostnader som kommer att uppstå med helikopterkalkningen inklusive nödvändig spridning från marken.

Men tillbaka: - Inte kan vi nöja oss med att vår Fiskekonsulent på Lansstyrelsen i Halland blunda för Nissans problem till den grad att han strunta i ett antal lekbäckar eller att återfångsten endast är 0,3%, - vi måste alla ställa krav på att en person som har till uppdrag att värna fisket i länet öppna upp ögonen och fråga sig vad som kan göra för att Nissans lax skall få den livsbetingelse och möjlighet den borde ha.

Jag var dyster för jag saknade skor till jag mötte en man utan fötter.  • Kommentarer(2)//www.laxfiskaren.se/#post197